Privacybeleid

Verloskundigenpraktijk Vita Nova, gevestigd aan Brink 4, 5236 AR ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens
Brink 4
5236 AR ‘s-Hertogenbosch
073-6124569

Home

Toepassing
Dit privacybeleid is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of het contactformulier op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze cliënten en behandelen persoongegevens daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verloskundigenpraktijk Vita Nova is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens en die van jullie kind. Dit houdt in dat alleen Vita Nova bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Vita Nova is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens en die van jullie kind op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacybeleid leggen wij uit welke gegevens Vita Nova gebruikt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vita Nova verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– geslacht
– geboortedatum
– adresgegevens
– telefoonnummer (vast en mobiel)
– e-mailadres
– BSN-nummer
– polis zorgverzekering
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
– medische gegevens gerelateerd aan je zwangerschap, bevalling of kraamtijd

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Je persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen. Je gegevens geven wij alleen aan derden door als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je. Je gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wanneer je geen ‘behandelovereenkomst’ sluit met Vita Nova, zal Vita Nova uitdrukkelijke toestemming tot die verwerking vragen om verloskundige zorg te kunnen leveren. Dit doet Vita Nova in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die voortvloeit uit de Europese Privacy Verordening EU 2016/679 (EPV).

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders of voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.  Zo voorkom je dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geef je expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn.

Vita Nova verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– het verlenen van verloskundige zorg
– indien van toepassing te overleggen met andere ketenpartners in de geboortezorg
– verzenden van afspraakbevestigingen en informatieve mail
– je te kunnen bellen, e-mailen en/of bezoeken als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Vita Nova verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor landelijke registratiesystemen als Peridos, Praeventis, SPSZon en actuele onderzoeken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Vita Nova neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vita Nova bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende wettelijke bewaartermijn volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) voor gegevens: 20 jaar.

De aanmelding voor de zwangerenmail wordt bewaard zolang de persoon zich niet heeft afgemeld hiervoor.  Of, indien iemand zich heeft afgemeld, zodra de gegevenslijst verwijderd wordt via het gebruikte programma Geboortezorg Oplossingen BV.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vita Nova kan persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jullie kind delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je sluiten. Het kan ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van landelijke registraties die op ons rust. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Vita Nova een verwerkersovereenkomst. Door deze overeenkomst zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij jouw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jullie kind alleen aan andere derden met jullie nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken
De gegevens die je aan Vita Nova verstrekt via de website, worden omgevormd tot een e-mail die in een beveiligde omgeving direct verstuurd wordt aan Vita Nova. Deze gegevens worden dus niet opgeslagen en alleen beveiligd verzonden. Vita Nova maakt gebruik van cookies voor Google Analytics, verder worden er geen cookies gebruikt. Wij dragen zorg voor de beveiliging van de website met periodieke software updates, een extra beveiligingsplug-in, dubbele factor authentificatie en beschikken we over een SSL-certificaat.

Gegevens inzien of aanpassen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vita Nova. Bovendien heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vitanova@verloskundigedenbosch.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen één maand, op jouw verzoek.

Vrumun
Voor het digitale medische dossier maken we gebruik van het verloskundig softwareprogramma Vrumun. Vrumun voldoet aan de NEN7510 certificering.

Vrumun biedt de zorgverlener de mogelijkheid gebruik te maken van interne memo’s. Deze memo’s kunnen zowel algemeen, globaal gebruikt worden als specifiek, gekoppeld aan een medisch dossier. In het geval van een specifiek cliënt gebonden memo maakt Vita Nova verschil in memo’s en aantekeningen. Een memo bevat informatie welke onderdeel is van het medisch dossier en afgedrukt wordt op een papieren versie van dit dossier. Een aantekening bevat informatie voor de zorgverlener zelf, en is al dan niet bekend bij een client. Uiteraard is alle informatie, indien gewenst, openbaar voor jou als cliënt.

Gegevens verwijderen
Wanneer je Vita Nova vraagt om je persoonsgegevens te wissen of in te trekken, kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom zullen wij in dit geval je gegevens niet wissen, maar labelen als ‘niet actief’.

Vita Nova zal om die reden het recht om gegevens te verwijderen altijd wegen met andere rechten en belangen die spelen in de geboortezorg om de zorg te kunnen waarborgen voor jou en je ongeboren kind.

Vita Nova wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vita Nova neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via vitanova@verloskundigedenbosch.nl of 073-6124569.